Links Profile Rewind Home Beatrice
بیست و یکومیش خاص همون
جمعه هفتم آذر 139323:11
آدمش کردم... باتعریف های من شخصیت پیداکرد... غرورش رامدیون من است... زیادمغرورشد... زیادازخوبیهای نداشته اش برایش گفتم... باورکرد ومرا کوچک دید... ورفت.......

محمد
بیستمیش...
دوشنبه بیست و ششم آبان 139322:42
✘ مـــ‍ْــانـــ‍ـْـدَن بـــ‍ِـه پْــ‍ــای تُــ‍ـو فایـــ‍ْــدِه نَداشــ‍ْــت ... ✘ ✋ رَفـــ‍ـْـتَــ‍ــمْ ... ✋ ⇜ دیْـــ‍ــدی چـــِ‍ـه خــ‍ْــوب تـــ‍ـَـرک کَردَنـــَ‍ــت را بــ‍ــَلَدَم ...‍؟؟ خــْـ‍ــواستَم دوســـْ‍ــتَت داشــ‍ــْته باشَـ‍ــم اَمــ‍ـّا نَفــ‍َــهمیدی ... *** تـــ‍ـَـماشْـــ‍ــا میــْ‍ــکُنم ... *** ميخواهَم بـــ‍ــِبینم آنهایـــ‍ـْی کِـــ‍ـه دورَت را شـــ‍ــُلوغ کَردَنــ‍ـْـد مــ‍ــِثل مـ‍َــن پُـــ‍ــشتــ‍ــَت هـَـ‍ــستَن ...؟؟ تـــ‍ــُو را آنــ‍ْــقَدر کِـــه مـــ‍َن میخواســ‍ـْـتم , میخواهَنــ‍ــد ...؟؟ وَلـــ‍ْــی بِـــ‍ــه هَمـــ‍ـْـان شــُـ‍ــلوغی دورَت قَسَـــ‍م ...!! ✘ پُشتــ‍ـَـت خـــْ‍ــالـــ‍ـْـیست ...✘ ☜ بــ‍ـِـه حَرفـــ‍ـْـایَم خــ‍ـواهی رِسید ... ☞ اَمــ‍ّــا دیـ‍ــگر قِصـــ‍ـّـه مـَـ‍ــن و تــ‍ـُـو تَمــ‍ــام شـــ‍ـُـد ...!! حـــ‍ـال یـ‍ـِـک زِندِگــ‍ی جَدیـــ‍ـد ساخـــ‍ـته اَم ...!! یـــ‍ـِک زِنــ‍ــدگـــ‍ـی بـ‍ـِـدون تـــ‍ــُو .....
محمد
نوزدهمیش....
جمعه چهارم مهر 139317:52
زندگی ات را محدود به بودن و نبودن آدمها نکن..روی پاهای خودت بایست تا تنهایی ات را بیهوده نیابی و هیچکس را بهترینه زندگی ات خطاب نکن... یادت باشد آدمها بهترین که خطاب شوند خیالاتی میشوند..هوا برشان میدارد و تورا به هر جهت که بخواهند میبرند... زندگی ات را که مشروط به دیگران کنی جایی برای کشف خودت باقی نمی گذاری..آدمها که مهم تلقی شوند تغییرت میدهند . آنوقت تو میمانی و یک دوگانگی شخصیت یادت باشد کسی بهترینه زندگی ات میشود که خودش بخواهد.. مگذار زندگی ات محتاج تأیید گرفتن از دیگران باشد.. با دهن کجی به تنهایی درونی ات،،حفظ ظاهر کن.. از ترس بی کسی به آغوشهای پیش پا افتاده پناه نبر هر تازه وارد ، رنجی تازه است. یادت باشد تازه واردها هم از ترس تنهایی به آغوش تو پناه می آورند... دست تنهایی ات را به سمت هیچکس دراز نکن تا منت هیچ خاطره ی اشتباهی بر سر بی کسی ات نباشد جهان از چشم تو نخواهد افتاد

محمد
هجدهمیش...
چهارشنبه بیست و ششم شهریور 139316:4
سلامتیه دنیای پسرا.... پر از پیراهن و شلوار👖👕 پر از کتونی و کالج و ادکلن👞👟 پر از قرار با رفیقاشون👬 تلفن های 1 دقیقه ای با موضوع چیکاره ای داداش? بریم بچرخیم?😼 حرفی بین پسرا در کار نیس, قولی وجود نداره, همه توو دل خودشون می مونه😧 آهنگ گوش دادنای نصف شب,توو اتوبان🎶🎧 با ناراحتی ﺑﻪ یه عکس نگاه کردن😢 دوش گرفتنای 5 دقیقه ای😉 کلمه های رمزی ک فقط خودشون معنیشو می دونن😋 گپای 4-5 نفره, دور میز با نسکافه, یا روی یه تخت با قلیون😲 مسخره کردن هم دیگه ب شوخی😂 دنیای پسرا پر از غصه های یواشکیه...😣 سلامتیه دنیاشون ......................................................................................................محمد 26/ 6/ 93
محمد
شانزدهمیش
جمعه بیست و یکم شهریور 139315:30
بـ سلامـــتے عـــــشقم♥ بـ سلامـــتے عکساش■ بـ سلامـــتے حرفـاش✉ بـ سلامـــتے شمــارش✍ بـ سلامــتے نبـــودش✖ بـ سلامــتے آینده اے ڪ توش نیــس✖ بـ سلامــتے بغضـــــام➣ بـ سلامــتے خندہ هـــــاش» بـ سلامــتے عشق نداشـــــتم■ بـ سلامـــتے عشق جـــدیدش♥ بـ سلامــتے خودم√ بـ سلامـــتے صداش ڪ شنیدنـش آرزومہ★ بـ سلامــتے الان ڪ بـــا فکر اوڹ نوشتم✍ بـ سلامــتے حـــــرفایے ڪ نمیدونہ✖✖✖ این یڪے رو نمےگم بـ سلامـــــتے↯〇 میـــگم تـــــوف بہ اون قلبے ڪ هنوزݦ بـــا دیدن عڪـــست میتـــپہ و اشڪے ڪہ سرازیـــــر میشہ★☆★ "خاصـــــــــ"
محمد
پانزدهمیش
پنجشنبه بیستم شهریور 139317:11
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ  ﺗﻮ " ﺯﻧﺪﮔﯿــــــــــــــــــــــــــــــــﺖ" ﺍﻭﻝ ﺧﻮﺑﻦ ﺑﻌﺪ " ﯾﻬﻮ" ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻦ ﻫﯽ " ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ" ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻦ ﯾﻬﻮ " ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ " ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﯾﻨﺎ ﻫﯽ """ ﯾﮑﯽ """ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ " ﺯﻧﺪﮔﯿــــــــــــﺸﻮﻥ" ﻣﯿــــــــــــــــــــــــــﺮﻩ ... ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻦ ... ﺍﯾﻨﺎ >> ﻻاااااااااااﺷﯿــــــــــــــــــــــــــﻦ....
محمد
چهاردهمیش خیلی خاص
پنجشنبه بیستم شهریور 13930:17
☜ﺑــﻪ ﺟـﺎﯾــﯽ ﺭﺳـﯿـﺪﻡ ﮐـﻪ ﺩﯾـﮕـﻪ ﺧـﯿـﻠـﯽ ﭼـﯿـﺰﺍ ﻭﺍﺳـﻢﻣـﻬﻢ ﻧـﯿـﺴـﺖ ..... ☜ﺟـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻭﻗـﺘـﯽ ﯾـﮑـﯽ ﺩﻟـﻤـﻮ ﻣـﯽ ﺷـﮑـﻨـﻪ .... ☜ﻣـﺜﻞ ﺁﺏ ﺧـﻮﺭﺩﻥ ﻣـﯿـﺬﺍﺭﻣـﺶ ﮐـﻨـﺎﺭ.... ☜ﺩﯾـﮕـﻪ ﻧـﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻣـﺪﻥ ﮐـﺴـﯽ ﺫﻭﻕ ﺯﺩﻩ ﻣـﯿﺸــﻢ ..ﻧـﻪ ﺍﺯ ﺭﻓـﺘـﻦ ﮐـﺴـﯽ ﻧـﺎﺭﺍﺣـﺖ.. ☜ﮐـﻪ ﺑـﺨـﻮﺍﻡ ﻧـﺎﺯﺷـﻮﺑـﺨــﺮﻡ ﺑـﺮﮔـﺮﺩﻩ ... ﺑــﯽ ﺍﺣـﺴـﺎﺱ ﻧـﺒـﻮﺩﻡ ... ☜ﯾــﻪ ﮐـﺴـایﯽ ﺍﻭﻣــﺪن تـﻮ ﺯﻧـﺪﮔـﯿــﻢ ﮐــﻪ ﯾــﻪ ﺳــﺮﯼ ﺑــﺎﻭﺭﻫــﺎﻣـﻮ ﺍﺯ ﺑـﯿــﻦ ﺑـﺮﺩﻥ... ☜ﻫـﻤـﻮﻧـﺎﯾـﯽ ﮐــﻪ ﮔـﻔـﺘـﻦ " ﺗـﻮ ﻭﺍﺳــﻪ ﺍﯾـﻦ ﺩﻧـﯿـﺎ ﺯﯾـﺎﺩﯼ ﺧــﻮﺑـﯽ " ﻫـــﻪ........................ ☜ﺁﺑــﯽ ﭘـﺸـﺘـ ﺳــﺮ ﮐـﺴــﯽ ﻧﻤــﯽ ﺭﯾـﺰﻡ ﮐــﻪ ﺑﺮﮔــﺮﺩﻩ .... ﻫــﺮ ﮐــﯽ ﺭﻓـﺖ " ﺑــﻪ ﺳـﻼﻣـﺖ ....!!

 

20\6\93 ساعت 12:16 محمد 

محمد
سیزدهمیش
جمعه بیست و چهارم مرداد 13933:13
󾀁󾀁󾀁󾀁󾀁󾀁󾀁󾀁                  、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、、`、、          ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭوووﻭﻥ ヽ、ヽ``、、、          `、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ          `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、          ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ          `、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ          `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、          `、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ          ヽ、ヽ、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ          ヽ、ヽ``、ヽ、ヽ、ヽ.`、ヽ、ヽ``、、          `、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ`、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ          ﭼﺸﺎﻡ ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﻧﻮووﺭﻩ ﭼﺮﺍﻍ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑووﻮﻥ 、ヽ`、ヽ、ヽ`          `、、`、、ヽ`、`、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ          `、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`          `、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ          `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ          `、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ          ﺧﺎﻃﺮﺍااﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺍﺭﻭووﻡ ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ          `、、ヽ          `、ヽヽヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ          `、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻡ امرووز ، به ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭوووﻥ 、ヽ          `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ          `、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ          `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、          󾀂󾀂󾀂󾀂󾀂󾀂󾀂󾀂

 

"23 مرداد 93 بارون امشب خیلی خاص"

 

محمد
دوازدهمیش...
یکشنبه نوزدهم مرداد 139319:40
گمان مـے ڪردم وقتے نبـاشـم دلت مـے گیــرد. . . امـــا دیــدم نہ بــدون مـن شـــادتــرے ، شـلوغ تـرے ، صـدای قهقـه خـنده هـایـت تا اینجـا هم شنیـده مــے شـود. . . گـویــــا مـــــــــــــــــــــــن سـدّ راهـت بـوده ام تــــــــــو دیگـر آزادے آزادے ات مبـارڪ. . . .

محمد
مخاطب خاص
پنجشنبه شانزدهم مرداد 139312:13
مخاطب خاص: 15 مرداد 93 پارکینگ خونتون ساعت نه تا ده شب یادت نره حرفایی که تو زدیو من زدم ..ولی کنارش هرچی رو خواسی فراموش کنی ماه رمضون امسالو هم فراموش  نکن..فقط منتظر بودی ی روزی از من ی چیزی پیدا کنی واس توجیح رفتنت. باشه مبارکت باشه... خدافظ

محمد